• الیف شافاک با انتشار ۱۲ کتاب در طول بیش از یک دهه اخیر به عنوان یکی از نویسندگان معاصر ممتاز کشور ترکیه مطرح شده است.

کتاب صوتی