در مبارزه با فشار خون بالا چگونه پیروز شویم؟

فشارخون عبارت از نیروی است که در اثر برخورد خون با دیواره سرخرگ ها بوجود می آید و سبب جریان خون از قلب به قسمت های دیگر بدن می شود.

 علاوه بر این میتوانید برای استفاده از خدمات پزشکی در منزل و خدمات پرستاری در منزل که خدماتی مانند تزریق سرم در منزل، تزریق آمپول رمدسیویر در منزل و غیره هستند، اینجا کلیک کنید.

فشارخون عبارت از نیروی است که در اثر برخورد خون با دیواره سرخرگ ها بوجود می آید و سبب جریان خون از قلب به قسمت های دیگر بدن می شود.

فشار خون خون طبیعی چه اندازه باید باشد؟

فشار خون طبیعی می شود گفت حدوداً باید کمتر از 130 روی 85 باشد کـــه به صورت 85/130 نمایش داده می شود. و وقتی که فشار به 90/140 و یا بیشتر برسد بیمار افزایش فشار خون دارد.

Screenshot_2021-08-30-17-41-37_1

*علائم فشار خون بالا :

افراد مبتلا به فشار خون بالا اغلب فاقد علامت بوده و از بیماری خود بی اطلاع می باشند. علائم قابل درک برای بیمار فشار خونی شامل :

 درد ناحیه پس سر، به خصوص صبح ها هنگام بیدار شدن از خواب ، سر گیجه ، خستگی ، تپش قلب ،تاری دید و احساس فشار در قفسه سینه همراه باشد. علائمی مانند تنگی نفس شبانه ، خواب آلودگی و اغما در موارد حاد بیماری دیده می شود .

*عوارض افزایش فشار خون چیست؟

بزرگ شدن بطن چپ قلب، سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلب، نارسایی کلیه، صدمه به عروق خونی چشم ها (خونریزی شبکیه چشم) از مهمترین عوارض فشار خون بالا هستند.

   بطور معمول بیمار علائمی ندارد ولیکن بسیار مهم است که هر فرد گهگاهی فشارخون خود را اندازه بگیرد.

فشارخون نرمال در ساعات مختلف روز

فشار خون دارای الگوی مشخص در شبانه روز می باشد. به طور معمول شب هنگام خوابیدن ، فشار خون پایین تر است. فشار خون شما چند ساعت قبل از بیدار شدن شروع به افزایش می کند. همچنین فشار خون شما در طول روز افزایش می یابد و معمولاً در اواسط ظهر به اوج خود می آید. سپس در اواخر ظهر و عصر ، فشار خون شما دوباره شروع به کاهش می کند.

چه کسانی باید فشارخون خود را مرتب بررسی کنند؟

بهتر است که از سن ۱۸ سالگی به بعد:

حداقل هر دو سال یک بار یک آزمایش فشار خون انجام داد تا فشار خون بالا که به عنوان یک عامل خطر ایجاد بیماری قلبی و سکته مغزی است ، در شما بررسی شود.

اگر سن شما ۱۸ سال یا بیشتر از آن من باشید و با ریسک فشار خون بالا (به صورت ارثی یا اکتسابی) داشته اید ، بهتر است هر سال حداقل یک مرتبه ، تست کلی فشار خون و آزمایشات دیگر مرتبط با آن انجام دهید.

در صورت خطر زا برای ابتلا به بیماریهای قلبی به اضافه وزن یا بیماری خانوادگی فشار خون بالا یا بیماری قلبی وجود داشته است ، پزشک شما ممکن است غربالگری را در سنین پایین تر ترتان بخرید. همچنین اگر به طور کامل به فشار خون بالا یا بیشتر مورد نیاز قرار گرفته اید ، باید بیشتر اوقات فشار خون را حتی در منزل انجام دهید.

خود مراقبتی درفشار خون بالا

از درمان خود ( شیوه سالم زندگی و مصرف دارو) پیروی کنید تا بهترین نتیجه حاصل شود.

از ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آن را ﺑﻪ ﻃﻮر منظم اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد وﻗﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗـﺎ وی ﺑﺘﻮاﻧﺪ درمان ﺷﻤﺎ را کنترل ﻧﻤﻮده و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻣﻮرد درﻣﺎﻧﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

از رژﯾﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

مصرف ﻏﺬاﻫﺎی چرب مانند ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻏﻼت ﺳﺒﻮسدار را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

همچین 5 روز در هفته ورزش کنید (ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮروز ورزش نمایید).

روﻧﺪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.

بخاطر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪﮐﻪ شما هیچگاه از روی وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و اﺣﺴاس ﺧﻮدﺗـﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪﮐﻪ ﻓﺸﺎرﺧﻮنﺗﺎن ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

هربار ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺧﻮد را اﻧﺪازه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ، آﻧـﺮا در دﻓﺘﺮﭼﻪ ای ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

حتی اﮔﺮ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮده و اﺣﺴﺎس ﺳﻼﻣﺘﯽ می کنید ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن داروﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

همیشه یک لیست از داروﻫﺎﯾﺘﺎن و مقدار ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ را در ﺟﯿﺐ ﯾﺎ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

حتی زمانی که اﺣﺴـﺎس ﺳـﻼﻣﺘﯽ می کنید قبل از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن داروﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

به ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد اطلاع دهید ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻫستید و از آﻧﻬﺎ در درﻣﺎن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ.

سالانه ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼـﺺ چشم پزشکی، ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

Screenshot_2021-08-30-17-41-44_1

علل بروز فشارخون بالا

کشیدن سیگار

چاقی و اضافه وزن

بیماری دیابت

کم تحرکی بدن مثل نشستن طولانی پشت میز کار

ورزش نکردن

مصرف زیاد نمک و غذاهای شور

مصرف کم کلسیم، پتاسیم و منیزیم در غذاها

کمبود ویتامین D در بدن

مصرف الکل

استرس

افزایش سن

برخی داروها مثل قرص‌های ضدبارداری

زمینه ارثی و ژنتیکی

سابقه خانوادگی ابتلا به فشارخون بالا

بیماری مزمن کلیوی

تومور غدد فوق کلیه

تومور غده تیروئید

نواقص مادرزادی موجود در رگ‌های خونی

بیماری ناشی از فشارخون بالا

کنترل نکردن فشار خون بالا باعث بروز عوارض زیر در بدن می‌شود:

۱- حمله یا سکته قلبی

فشار خون بالا باعث سختی و افزایش ضخامت سرخرگ‌های خونی می‌شود (آترواسکلروز) که این امر باعث حمله قلبی، سکته قلبی و سکته مغزی می‌شود.

آنوریسم

آنوریسم‌ عبارت است از باد کردن یا بیرون‌زدگی دیواره یک سرخرگ در اثر ضعف دیواره سرخرگ‌.

پمپ کردن خون در رگ‌ها علی رغم داشتن فشارخون بالا، باعث ضخیم شدن عضله قلب می‌شود. در نتیجه قلب به سختی خون را پمپ می‌کند و دچار نارسایی می‌شود.

۳- تنگ و ضعیف شدن رگ‌های خونی در کلیه‌ها

در این حالت کلیه‌ها نمی توانند به درستی کار خود را انجام دهند.

۴- ضخیم شدن، تنگی و یا پارگی رگ های خونی در چشم‌ها

در این حالت بینایی فرد کم می‌شود.

۵- سندرم متابولیک

سندرم متابولیک یکی از اختلالات مربوط به متابولیسم بدن است که شامل افزایش اندازه دور کمر، تری گلسیرید خون بالا، کاهش کلسترول خوب (HDL)، فشار خون بالا و افزایش هورمون انسولین است. اگر فشار خون فرد بالا باشد، احتمال ابتلا به سایر اجزای این سندرم زیاد است. هر چقدر اجزای بیشتری از این سندرم را داشته باشید، بیشتر دچار دیابت، بیماری قلبی و سکته می‌شوید.

۶- مشکل حافظه و یادگیری

فشارخون بالا روی توانایی فکر کردن، یادآوری و یادگیری فرد تأثیر می گذارد.

 

کد مطلب: ۳۵۳۳۹۵
لینک کوتاه کپی شد

دیدگاه

تازه ها

یادداشت

پیشنهاد سردبیر