نتایج جستجو :

  • «نفروسوبک» ‌ شاید همچون «کلئوپاترا» مشهور نباشد، ‌ اما عنوان نخستین زنی را که بر مصر باستان حکومت کرد به خود اختصاص…

۱